MH-CET 2014

Last minute Preparation of Physics for MH-CET

Posted on

एम्.एच्.सी.ई.टी. प्रवेश परीक्षा अवघ्या चार दिवसांवर येऊन ठेपलेली असताना भौतिकशास्त्र विषयाची तयारी कशी करावी असा प्रश्न बहुतेक विद्यार्थ्यांसमोर असावा त्यासाठी प्रत्येक परीक्षार्थीने तयारी करण्याची पद्धत जाणुन घेणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. भौतिकशास्त्र विषय विद्यार्थ्यांना कारण नसताना अवघड वाटतो (अभ्यास कमी झाल्याने अथवा संकल्पना न समजल्याने) व तोच विषय इतर विषयांशी तुलना करताना प्रवेशासाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता जास्त असते. प्रत्येक विद्यार्थ्याने वर्षभरातील सर्व परीक्षांसाठी तयारी केलेली आहे व वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेसाठी तयारी पूर्ण झालेली आहे तरीसुद्धा शेवटच्या चार दिवसात काय तयारी करावी हा प्रश्न बहुतेक विद्यार्थ्यांना पडलेला दिसतो. आता सर्व पाठ्यपुस्तक वाचणे अथवा प्रत्येक धड्यावरील भरपूर वस्तुनिष्ठ प्रश्न सोडविणे अशक्य आहे.

            प्रत्येक सराव प्रश्नपत्रिकेमध्ये काही प्रश्न सोपे, काही मध्यम स्वरूपाचे तर काही थोडेसे अवघड असतात, परंतु हे सर्व विद्यार्थ्यांच्या तयारीवर अवलंबुन असते. वर्षभर सोडविलेल्या सराव प्रश्नांवरून विद्यार्थ्यांना स्वतःचा अंदाज आलेला असतो. भौतिकशास्त्र विषयाची शेवटी तयारी करताना प्रत्येक धड्यातील सूत्रे व संकल्पना डोळ्यासमोर आणाव्यात, लिहिण्यात वेळ घालवु नये. वर्षभर तयारी करताना अवघड वाटणारे प्रश्न व त्याचे सोडविलेले उत्तर खूण करून अथवा लिहून ठेवलेले असल्यास त्याचा खूप फायदा होतो. अनेक सूत्रे (वेगवेगळ्या धड्यातील) एकत्र करण्याचा सराव केलेला असेल तर ती सर्व सूत्रे शांतपणे वाचावीत व थोडावेळ त्यावर उपयोजनासंदर्भात विचार करावा, तसेच वेगवेगळ्या संकल्पना डोळ्यासमोर आणाव्यात. पाठ्यपुस्तकात तसेच इतर पुस्तकात सोडवून दाखविलेली उदाहरणे समजून घेऊन वाचावित वर्षभर तयारी करताना न समजलेली सूत्रे व संकल्पना ऐनवेळी समजून घेण्याचा प्रयत्न करू नये. वेळ शिल्लक असल्यास काही प्रमाणात पाठ्यपुस्तकातील काही धड्यांमध्ये थोड्या अवघड वाटणाऱ्या संकल्पना वाचण्यास हरकत नाही. सराव करताना जेवढे अवघड प्रश्न सुटलेले नसतील त्यांचे सोडविलेले उत्तर पाहून त्यावर विचार करावा. स्पर्धापरीक्षांसाठी पाठांतर उपयोगी पडत नाही. अवघड प्रश्न सोडविण्याचा सराव केलेला असल्यास सोपे प्रश्न आपोआपच सुटतात, त्यासाठी वेगळी तयारी करण्याची आवश्यकता नसते.

            एका दिवसात अभ्यासासाठी उपलब्ध असलेल्या तासिकांपैकी प्रत्येक विषयासाठी किती तासिका देता येतील ते पहावे व भौतिकशास्त्र विषय अवघड वाटत असल्यास थोड्या जास्त तासिका देण्यास हरकत नाही. त्यावेळी प्रत्येक धड्यात संकल्पना सारख्या प्रमाणात नसल्याने मोठ्या धड्यांवर जास्त लक्ष केंद्रित करण्यास हरकत नाही. अभ्यासक्रमाप्रमाणे सर्व युनिटस् वर प्रश्न असतात, त्यामुळे अभ्यासक्रमातील सर्व युनिटस् वर तयारी (सर्व प्रश्नांची उत्तरे अचुक येण्यासाठी) करणे आवश्यक आहे.

            इंजिनियरिंग प्रवेश परीक्षेपेक्षा वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेची काठिण्यपातळी कमी असते कारण वैद्यकिय प्रवेश परीक्षेत ४५ मिनिटांत ४५ प्रश्नांची उत्तरे देणे अपेक्षित आहे. एखाद्या प्रश्नाच्या उत्तराबद्दल खात्री नसेल तर उत्तर न देणे योग्य ठरेल कारण चुकलेल्या उत्तरासाठी एक गुण वजा होतो. भौतिकशास्त्र विषयाची प्रश्नपत्रिका प्रथम सोडविणार असल्यास काही प्रश्नांना जास्त वेळ लागण्याची शक्यता असल्याने ४५ मिनिटात उत्तरे पूर्ण करण्याची दक्षता घ्यावी. प्रश्नपत्रिका अवघड वाटणे अथवा सोपी वाटणे हे प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अवघड प्रश्न सोडविण्याच्या तयारीवर अवलंबून असते. तयारी नसताना परीक्षेस बसल्याने प्रश्न अवघड वाटू शकतात. परीक्षेनंतर झालेल्या गोष्टींचा विचार करू नये कारण सर्व विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका सारखीच असते.

 प्रवेश परीक्षा देणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना बेस्ट लक्   

If you haven’t signed up for the free study material, you can do so here.

– Team Ednexa

                                                    

 

 

                                                                                                                          

 

Notes on Excretion and Osmoregulation

Posted on

1.       Urinary bladder is provided with transitional epithelium and detrusor muscles.

Ans:

i. Transitional epithelium helps in the expansion of the urinary bladder.

ii. The detrusor muscles are smooth muscles which help in making the wall of urinary bladder though and thick.

iii. Since in the urinary bladder, about half to one litre of urine is stored temporarily, it needs to be expandable and tough.

iv. Urinary bladder is provided with such transitional epithelium and detrusor muscles as they help in this function.

2.       EFP is crated in the glomerulus.

Ans:

i. EFP or effective filtration pressure is a hydrostatic pressure.

ii. It is created because the blood enters the glomerulus at a faster rate than the rate by which it leaves.

iii. This is because the diameter of afferent renal arteriole is larger than the diameter of efferent renal arteriole.

iv. The glomerular capillaries therefore create glomerular hydrostatic pressure called EFP in the glomerulus.

3.       Distal convoluted tubule is important for homeostatic regulation of acidity of blood.

Ans:

i. During the last phase of urine formation, i.e. during tubular secretion, some nitrogenous waste substances which have eventually entered the blood circulation through peritubular capillaries are secreted back into the DCT.

ii. The substances routinely secreted back are creatinine, potassium and hydrogen ions.

iii. The secretion of hydrogen ions occurs chiefly in DCT and collecting tubule.

iv. This regulates the acidity of the blood through homeostasis. Therefore, distal convoluted tubule is said to be important for homeostatic regulation  of the acidity of blood.

4.       Osmoregulation and excretion go hand in hand.

Ans:

i. Kidneys are the organs of excretion and osmoregulation.

ii. The water is removed by the kidney as per the requirement of the body.

iii. While doing so the solute concentration is also maintained to a constancy by osmoregulation.

iv. Hormones like ADH which maintain osmoregulation act on renal tubules in kidney. Similarly aldosterone, parathormone, etc. also maintain ionic balance in kidney. Thus, osmoregulation and excretion go hand in hand.

5.       Low secretion of ADH causes diabetes insipidus.

Ans:

i. Diabetes insipidus is a disorder in which excessive urine is produced with constant thirst.

ii. Polydipsia and polyuria are due to lack of sufficient ADH secretion.

iii. ADH causes antidiuretic effect. When ADH is in more amount every drop of water is reabsorbed through the loop of Henle. Due to this hypertonic urine is produced.

iv. But when ADH level is low water reabsorption is suppressed. This produces hypotonic urine.

v. When ADH secretion is low then person concerned produces excessive urine due to faulty reabsorption of water leading to diabetes insipidus.

  Keep on visiting www.ednexa.com for more study material about MH-CET 2014

-Team Ednexa

Use of plasmids as vectors in genetic Engineering.

Posted on

Plasmids used in genetic engineering are called vectors.

Plasmids serve as important tools in genetics and biotechnology labs, where they are commonly used to multiply (make many copies of) or express particular genes.

Many plasmids are commercially available for such uses.

The gene to be replicated is inserted into copies of a plasmid containing genes that make cells resistant to particular antibiotics and a multiple cloning site(MCS or polylinker), which is short region containing serveral commonly used restriction sites allowing the easy insertion of DNA fragments at this location.

Then the plasmids are inserted into bacteria by a process called transformation.

The bacteria are the exposed to the particular antibiotics. Only bacteria that take up copies of the plasmid survive, since the plasmid makes them resistant. In particular, the protecting genes are expressed (used to make a protein) and the expressed protein breaks down the antibiotics. In this way, the antibiotics act as a filter to select only the modified bacteria. Now these bacteria can be grown in large amounts, harvested and lysed (often using the alkaline lysis method) to isolate the plasmid of interest.

Another major use of plasmids is to make large amounts of proteins. In this case, researchers grow bacteria containing a plasmid harbouring the gene of interest. Just as the bacterium produces proteins to confer its antibiotic resistance, it can also be induced to produce larger amounts of proteins from the inserted gene. This is a cheap and easy way of mass – production of a gene or the protein, e.g., the gene insulin or even antibiotics.

However, a plasmid can contain inserts of only about 1- 10kbp. To clone longer lengths of DNA, lambda phage without lysogeny genes, cosmids, bacterial artificial chromosomes or yeast artificial chromosomes are used.

Keep on visiting www.ednexa.com for more study material about MH-CET.

MH-CET 2014 application details announced!

Posted on

The long awaited news has come. Official notification for application to MH-CET 2014 has been announced.

This is first time students are supposed to fill the form online only. They have to create a login Id on MH-CET website and follow the instructions mentioned.

This link provides all the procedure in details. The start date of form submission is 5th March and the last date is 31st March.

Admit card could be downloaded from 25th April to 7th May 2014.

Exam timing 8th May, 10:00 am to 01:00 pm.

Results will be declared by 30th, May 2014.

We will welcome any query call from you related to registration procedure.

Ednexa wishes all the best to all the aspiring candidates for the best results!

Call us on 9011041155/ 9011031155 if you need any help related to form submission and exam preparation.

Human Reproduction (Distinguishing Factors) – MH-CET 2014

Posted on

Human Reproduction (Distinguishing Factors) – MH-CET 2014

 :

1. Blastula and Gastrula.

Ans:

Blastula

Gastrula

1. Blastula has a blastocoel.

2. Blastula is produced by the process of blastulation.

3. Blastula undergoes implantation followed by gastrulation.

1. Gastrula has a gastrocoel or archenteron.

2. Gastrula is produced by the process of gastrulation.

3. Gastrula undergoes morphogenesis and then forms germ layers.

 

2. Spermatogenesis and Oogenesis.

Ans:

Spermatogenesis

Oogenesis

1. Spermatogenesis takes place in testis in mature and fertile males.

2. From one Spermatogonium four haploid sperms are formed during Spermatogenesis.

3. Spermatid developed undergoes metamorphosis in the process of Spermatogenesis.

4. Spermatid development takes place which later becomes a functional sperm.

5. Spermatogonia,primary and secondary spermatocytes and spermatid are the stages of sperms formed during spermatogenesis.

1. Oogenesis takes place in ovaries in mature and fertile females.

2. From one oogonium one haploid ovum and a polar body is formed during oogenesis.

3. There is no such process of metamorphosis in oogenesis

4. Ootid development does not take place during oogenesis. It develops only after fertilization.

5. Oogonia, primary and secondary oocytes are the stages formed during oogenesis. Ootid formation occurs only after fertilization.

 

3.  Morula and Blastula.

Ans:

Morula

Blastula

1. Morula is the embryonic stage formed after the completion of cleavage.

2. Morula is formed 4 to 6 days after the fertilization.

3. Morula consists of 16 cells.

4. Morula is solid ball of cells.

5. Morula stage is passed in fallopian tube, once it reaches uterus, it starts developing into the next stage.

6. Morula does not have any dis-tinction of its inner cell structure.

1. Blastula is the embryonic stage formed after the completion of blastulation.

2. Blastula is formed  4 to 6 days after the fertilization.

3. Blastula consists of more than 64 cells.

4. Blastula is a hollow ball of cells.

5. Blastula after reaching the uterus is implanted on the wall of uterus.

6. Blastula has a blastocoel, trophoblast and inner cell mass.

 

4. Zona pellucida and Corona radiata.

Ans:

Zone pellucida

Corona radiata.

1. Zona pellucida is inner, thin and transparent layer surrounding the secondary oocyte.

2. Zona pellucida is a non – cellular layer.

3. Zona pellucida is secreted by the ovum itself.

4. Zona pellucida is retained for more time after fertilization till the ovum gets implanted in the uterus.

5. Zona pellucida is digested by zona lysine or acrosin at the time of fertilization.

1. Corona radiata is the outer thick layer surrounding the secondary oocyte.

2. Corona radiata is a cellular layer.

3. Corona radiata is formed by follicular cells which are glued together by hyaluronic acid.

4. Corona radiata is retained till the ovum gets fertilized.

5. Corona radiata is digested by hyaluronidase enzyme at the time of fertilization.

 

Keep on visiting www.ednexa.com for more study material about MH-CET 2014.

– Team Ednexa